Tuesday, March 26, 2013

Saanvi

This is my daughter's photoMonday, June 21, 2010

ಹೀಗೇಕೆ?


ಅರಿಯದೇನೆ ಸ್ನೇಹವಾಗಿ ಅರಿತೆವು ಇಬ್ಬರ ಕನಸುಗಳ-ನೋವುಗಳ-ನಲಿವುಗಳ,


ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಂಡೆವು ಎಡಬಿಡದೆ ದೈನಂದಿನ ವೈಪರಿತ್ಯಗಳ,


ಸಮಾಜ-ಸಂಬಧಿಕರು-ಮನೆಯವರು

ಮರುಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ,


ಜಾತಿ-ಕುಲ-ಗೋತ್ರಗಳೆಂದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ


ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಒಡನಾಟಕೆ, ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸಂಬಧಕೆ.ಸ್ನೇಹ ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಧ ಎಂದೂ


ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಅನುಭೂತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತೋ


ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಕೊಪಾಗ್ನಿಯಂತೆ,


ಶಾಂತವಾದ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲೇ ಮೀರಿದಂತೆ


ಬದಲಾಯಿತು ಎಲ್ಲರ ಆವಾ-ಭಾವಗಳು,


ಪ್ರೀತಿಯೆಂದರೆ ಕ್ರೂರವೇ, ಕೊಮಲವೇ ಎಂಬ


ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ ಮನದಾಳದಲಿ ನನ್ನ ಪಿದಿಸುತಿದೆ


ಅಥವಾ


ಅರಿಯದವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಅರ್ಥಮಾದಿಕೊಲ್ಲದವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ,


ಅರಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಕಮರುವ ಕಮಲವೇ.Saturday, March 20, 2010

ಆಧುನಿಕ ಹೆಣ್ಣು

ಸವಾಲುಗಳ ಸರಮಾಲೆಯ ಧರಿಸಿರುವವಳು
ಸವಾಲುಗಳ ಹಾಕುವಳು ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ
ವೈಚಾರಿಕತೆಗೆ ಹೊಸ ರೂಪವ ನಿದುವಳು
ತಾರ್ಕಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮೈಗೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಳು

ಸ್ವಯಮ್ವರಗಳ ಸಂತೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಳು
ಕುಯುಕ್ತಿಯ ಜೂಜಾಟಕೆ ಪಗಡೆಯಾಗಲಾರಲು
ಕ್ರೌರ್ಯದ ಕಾಮದ ಆಟಕೆ ಕುರಿಯಾಗಲಾರಳು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲದಕೂ ಸರಿಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಳು
ಈ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಹೆಣ್ಣು


Thursday, March 18, 2010

ಹೆಣ್ಣು

ಹೆಣ್ಣು ಸಹನೆಯ, ತ್ಯಾಗದ, ತಾಳ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತ
ಹೆಣ್ಣು ಕರುಣೆಯ, ವಾತ್ಸಲ್ಯದ, ಮಮತೆಯ ಮೂಲ

ಅವಳು ತಾಳ್ಮೆಯಲಿ ಭೂಮಿಯಾದರೆ
ಕೋಪದಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಂತೆ

ಅವಳು ಸ್ಪರ್ಶದಲಿ ತಂಗಾಳಿಯಾದರೆ
ನಿರಾಕರನೆಯಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ

ಅವಳು ವಿಶಾಲತೆಯಲಿ ಸಾಗರವದರೆ
ಜಿಗುಪ್ಸೆಯಲಿ ಸಾಗರದ ಎಲ್ಲೇ ಒಡೆದಂತೆ

ಅವಳಿರುವ ಅನುರೂಪವಾದ, ಅಮೋಘವಾದ
ಅನನ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ
ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸಹಾಯಕಲಾಗಿ
ಗಂಡನಿಗೆ ಸಹಚಾರನಿಯಾಗಿ
ಮಗನಿಗೆ ಸಂಬ್ಹೊದಕಿಯಾಗಿ
ಎಲ್ಲಾರ ಬದುಕಿನಲಿ ಅಚ್ಹಾಲಿಯಾದೆ ಹಸಿರಾಗಿರುವಳು
ಈ ಹೆಣ್ಣು.

Thursday, February 25, 2010
Recently, I have read a book is called “OUTLIERS” written by Malcolm Gladwell.
According to dictionary outliers means “something that is situated away from or classed differently a main or related body” and “a stastical observation that is markedly different in value from the others of the sample.”
An outlier is a truly exceptional individual who, in his or her field of expertise, is so superior that he defines his own category of success. Nor is success simply the sum of the decisions and efforts we make on our own behalf. It is, rather a gift. Outliers are those who have been given opportunities and who have had the strength and presence of mind to seize them.
Outliers are divided into two principle parts. In part one, entitled “opportunity,” Gladwell attempts to debuck several notions, that geniuses are born not made, that individuals succeed largely through their own initiative, and that pluck trumps luck in explaining life outcomes. In part two, called “legacy,” he tries to show how important history and culture are in impending success of one kind or another.
He explained the ingredients of success such as passion, talent and hard work. If, we have inherent talent, that is not enough to achieve what we want. Achievements come talent plus preparation. He explained that how date of birth played an important role in hockey and soccer players. I thought that only misunderstood or intelligent deficiency children will face problems in there life, but very clearly he made a point that how Bill
Joy faced problems in his personal and professional life.
According to him, if, we want to be specialized in area we have to work or practice more than 10,000 hours. All outliers had a strong longing and commitment to achieve something in their life. I feel that, he covered achievers from all the areas such as sports, flying, software, education, research, agriculture, children feelings, teacher and student relationship, murders etc.
According to him success means persistence and doggedness and willing to work hard at any cost of time. According to him outliers are different they looked at an adversity as an opportunity and they enjoyed in their work. They never waited for an opportunity when they wanted to do something they created the opportunities by themselves. They believed that everyone can not do everything but everyone can do something”.

Really, I enjoyed the book while reading. It gives an appropriate basement for our dreams to grow up and stand firmly in the society.

Saturday, January 16, 2010
Recently I read a book is called play therapy written by Virginia M. Axline.

“YOU MAY PLAY WITH THESE TOYS IN ANYWAY YOU LIKE FOR AN HOUR”
Every child is an unique. He is humble and proud, courageous and afraid, dominant and submissive, curious and satisfied, eager and indifferent. He loves and hates, fights and makes peace is delightfully happy and despairingly sad. Many children are often referred for play therapy by parents, matrons, teachers, physicians, or other agencies. The aggressive, disturbing, noisy child is the one most readily identified as the child with problems because he is continually creating new problems, not only for himself but also for those who are in close contact with him. There are many children they need help but they live on the outer edge of human relationships because they are quiet and they are left alone. There are the nervous children who bite their nails, have night mares wet the bed, have tics, and refuse to eat. These behaviours indicate their inner turmoil anxiety.
The play therapy gives an opportunity to work through their problems, to learn to know themselves, to accept themselves as they are, and to grow more mature through the therapy experience. Our every experience, attitude and thought will constantly changing in relation to the interplay of psychological and environmental forces upon each and every individual. That’s why our pensiveness of things will get change day by day.
The therapy hour is not just another recreation hour, or social hour, or school experience. It is the child’s hour. The therapist is not a playmate. She is not a teacher. She is not a substitute mother. She is a very unique person in the eyes of the child.
Therapist has to be alertness, sensitivity and an ever present appreciation of what the child is doing and saying. The therapist must be permissive and accepting at all times. She has to treat them with honesty and sincerity and she never laughs at them. The successful teacher or therapist may be young or old, beautiful or homely, smartly or indifferently dressed, but the attitude toward the child is one of the respect and acceptance.Therapist has to be very kindheartedness, great patience and sense of humour that relaxed the child, and encourages him to share his inner world with therapist.
Play is his natural medium for self-expression, the child is given the opportunity to play out his accumulated feelings of tension, frustration, insecurity, aggression, fear, bewilderment, confusion. The play-therapy room is good growing ground. In the security of this room where the child is the most important person, where he is in command of the situation and of himself, where no one tells him what do to, no one criticizes what he does, no one nags, or suggests, or goads him on, or pries into his private world, he suddenly feels that here he can unfold his wings; he can look squarely at himself, for he is accepted completely; he can test out his ideas; he can express himself fully; for this is his world.

A show of too much affection, too much concern, can easily smother the therapy and create new problems for the child. Another important thing is that while therapy session whatever notes and records made should be kept confidential. The therapist has to recognize the feelings the child is expressing and reflecting those feelings back to him in such a manner that he gains insight into his behaviour. Therapist should not be in hurry and do not expect sudden 100% result. Try to establish good rapport with them.
The play room is very special for every child. The room should be sound-proofed if at all possible. There should be a sink in the room with running hot and cold water. The windows should be protected by gratings or screens. The walls floors should be protected with a material that is easily cleaned and that will withstand clay, paint, water, and mallet attack. If the room can be wired for the phonographic recordings and provided with a one-way screen so that observations can be made without child’s being aware of the observer, so much the better, but this equipment should be used only for the furtherance of research and as teaching aid for student therapists.

Play materials which have been used with varying degrees of success include; nursing bottle; a doll family; doll house with furniture; toy soldiers and army equipment; toy animals; playhouse materials, including table, chairs, cot, doll bed, stove, tin dishes, pans, spoons, doll clothes, clothespins, and clothes basket; a large rag doll; puppets; a puppets; a puppet screen, crayons, clay, finger paints, sand, water, toy guns, wooden mallet, paper dolls, little cars, airplanes, a table, an easel, an enamel-top table for finger, small broom, mop, rags, drawing paper, finger-painting paper, old newspapers, inexpensive cutting paper, pictures of people, houses, animals, and other objects; and empty berry baskets to smash.

All playthings should be simple in construction and easy to handle so that the child will not be frustrated by equipment which he cannot manipulate. Moreover, they should be durably constructed, designed to withstand strenuous handling in the playroom. The doll house should be made of light-weight wood. The doll house should have mother, father, brother, and sister, baby, and grandparent dolls to equip the child with all possible family symbols.

The needs will be change from one child to another child. Which need makes a child to feel happy the same need can make other child to feel uncomfortable? According to child’s needs we have to be flexible, adaptable and sensitive towards them?

In this book therapist faced so many strange movements with children. Even single time also I never found angriness in her words. Many children approached her that “we want to live with you”, but she refused in such a way that they did not feel hurt by her words. Many times they wanted to take toys from play room. She explained them why can’t they take toys to their home. I liked her way of responding for each situation.

In this book I liked one particular situation very well. She was with Ernest, who came for therapist classes. Ernest had a mother but she used to stay far away from child because of some personal reasons. One day in Ernest school, they had a parent teacher meeting. Every child came with their mothers and they started to ask Ernest “where is your mother?” Ernest showed therapist and told her friends, she is my mother. That means therapist had very good rapport with every child. She respected each and every child even their parents also. She used to write letters to their parents according to children words.

By reading this book I learnt many things such as how to handle children especially misunderstood children and how to respond to others feelings.

Tuesday, January 12, 2010

ಆಸೆ


ಕವಿಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವ ಆಸೆ
ಲಿಪಿಗಾರನ ಕೈಯಲಿ ಉಳಿಯಾಗುವ ಆಸೆ
ಚಿತ್ರಗಾರನ ಕೈಯಲಿ ಕುಂಚವಾಗುವ ಆಸೆ
ಲೇಖಕನ ಕೈಯಲಿ ಲೇಖನಿಯಗುವ ಆಸೆ
ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಮಡಿಲ ನೀಡುವ ಆಸೆ
ಜೀವಜಂತುಗಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಗುವ ಆಸೆ
ಮಗುವಿನ ತುಟಿಯ ಮೇಲಿನ ನಗುವಾಗುವ ಆಸೆ
ಆಸೆ ಆಸೆ ನನ್ನದೆಂತಹ ಪರಿ-ಪರಿಯ ಆಸೆಯಲ್ಲವೇ